சர்வதேச சான்றிதழ்கள்

சர்வதேச சான்றிதழ்கள்

● ISO 9001, ISO14001, ISO45001
● ஆய்வக அங்கீகாரம் ISO17025
● அளவீட்டு மேலாண்மை அமைப்புகள் ISO10012
● KEMA சான்றிதழ்
● UL சான்றிதழ்கள்
● STS சான்றிதழ் & உறுப்பினர்
● MID B+D ஒப்புதல்
● DLMS / COSEM சான்றிதழ்
● பிரைம் கூட்டணி
● G3 கூட்டணி உறுப்பினர்
● Wi SUN கூட்டணி
● CMMI முதிர்வு நிலை 3
● RoHS சான்றிதழ்

certifications (1)
certifications (11)
certifications (10)
certifications (8)
certifications (6)
certifications (7)
certifications (12)
certifications (13)
certifications (15)
certifications (5)
certifications (16)
certifications (2)
certifications (4)
certifications (3)
certifications (9)
certifications (14)